În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011.

 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare.
  1. Astfel, în ceea ce priveşte posibilitatea angajatorilor de a reţine şi de a vira cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată la cererea organizaţiilor sindicale şi cu acordul membrilor acestora, s-a solicitat reanalizarea conţinutului art. I pct. 2 din legea transmisă spre promulgare, în sensul asigurării dreptului salariatului de a-şi manifesta voinţa în mod direct şi expres cu privire la veniturile sale salariale.
  2. În ceea ce priveşte reglementările referitoare la reprezentarea părţilor la negocierea colectivă, se consideră că prevederile introduse prin art. I pct. 6 din legea transmisă spre promulgare nu pot fi disjunse de necesitatea scăderii pragului de reprezentativitate a sindicatului la nivel de unitate. În acest sens, pentru o mai bună exercitare a dreptului la negocieri colective, se consideră că este oportună diminuarea pragului de  reprezentativitate a sindicatelor la nivel de unitate, semnalându-se faptul că dispoziţii referitoare la reducerea pragului de reprezentativitate la nivel de unitate a sindicatului figurau în forma iniţială a propunerii legislative.

 

În legătură cu obiecţiile formulate în cererea de reexaminare, în urma reanalizării textului legii, membrii comisiei pentru muncă și protecție socială au formulat următoarele observaţii:

  • membrii comisiei au considerat că se impune reformularea alin.(1) al art.24 în sensul că angajatorul va dispune încasarea cotizaţiei pe statul de plată doar cu acordul scris al salariatului, membru de sindicat, sumele astfel reţinute, aferente cotizaţiilor sindicale, virându-se în contul organizaţiilor sindicale indicate în acordul scris al salariatului.
  • membrii comisiei au reţinut că obiectul acestui text este articolul 134 din Legea nr.62/2011, ce reglementează părţile şi reprezentanţii acestora în negocierea contractului colectiv de muncă, iar obiecţiile din cererea de reexaminare se referă la diminuarea pragului de reprezentativitate, care face obiectul art.55 din Legea nr.62/2011. Astfel, membrii comisiei consideră că cererea de reexaminare excede cadrului de reglementare a legii transmisă spre promulgare.

Raportul va fi supus spre aprobarea Plenului Camerei Deputaților, săptămâna viitoare.

 

Raportul integral îl puteți citi aici


Sursa: Comisia pentru Munca si Protectie Sociala, Camera Deputatilor