Blocul National Sindical a pregatit o serie de recomandări, atât de natură normativă / legislativă, cât și de natură operațională, recomandări pe care le apreciem ca fiind necesare sistemului de formare profesională a adulților. Acestea vor fi prezentate in cadrul sedintei Consiliului Autoritatii Nationale a Calificarilor, ce va avea loc Joi, 26.11.2015.

Propuneri pentru sistemul de formare profesională a adulților

 

1.      Propuneri legislative / normative:

1.1.                 Actualizarea şi promovarea ghidurilor şi metodologiilor referitoare la activităţile tip ale ANC (autorizare, certificare, monitorizare / control);

1.2.                 Crearea unor mecanisme / Adoptarea de soluţii pentru facilitarea recunoaşterii achiziţiei de competente profesionale în sistem informal şi non-formal:

  • Atenţie deosebită ar trebui acordată persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala;
  • Atare măsură se impune cu atât mai mult a fi promovată, cu cât ştim că cvasitotalitatea persoanelor care deţin astfel de competențe sunt persoane cu o participare socială scăzută, cu acces limitat sau inexistent la mecanismele de formare / evaluare profesională acreditate  şi pe cale de consecinţă nu vor accesa servicii de profil din proprie iniţiativă;

1.3.                 Adoptarea unui plan viguros de măsuri de control şi monitorizare a proceselor de formare profesională continuă şi educaţie continuă – cu implicarea unor instituții și entități (dacă este necesar acest lucru) care au căderea legală și morală să realizeze aceste activități;

1.4.                 Adoptarea unor măsuri de stimulare a programelor de ucenicie.

 

2.      Propuneri de activitate

2.1.                 Asigurarea accesului la formare profesională pentru toate categoriile de persoane necalificate / fără studii

  • Pentru toate categoriile vulnerabile (indiferent de criteriu);
  • Pentru persoanele cu acces redus sau inexistent la sistemul de formare profesională continua;
  • Pentru persoanele care au abandonat de timpuriu şcoala;

2.2.                 Revizuirea, elaborarea, actualizarea şi completarea (după caz) a standardelor ocupaţionale printr-o acţiune concertată;

2.3.                 Realizarea unor consultări periodice cu mediul exterior Autorităţii Naționale pentru Calificări şi al Consiliului ANC - mediu format din totalitatea actorilor sociali implicaţi şi interesaţi în şi de sistemul de formare profesională continuă a adulților;

2.4.                 Informatizarea consolidată a sistemului de formare profesională a adulţilor – astfel va permite:

  • Monitorizare mai eficientă și  existenţa unui sistem de generare a informaţiilor necesare în timp real în timp real;
  • Va facilita legăturaspre şi dinspre furnizorii de formare profesională, centre de evaluare, experți evaluatori, comitete sectoriale, alţi actori interesaţi etc.;
  • Va asigura accesul de informare pentru alte categorii interesate de public - de ex. șomeri și asimilați, persoane interesate de dezvoltarea carierei, persoane aflate în mobilitate profesională etc..

2.5.                 Realizarea şi publicarea unor rapoarte de cercetare vizând aspecte ale sistemului de formare profesională continuă poate fi esenţială pentru a asigura vizibilitatea efortului ANC, pentru a asigura o reflectare corectă a activităților specifice, dar și o monitorizare eficientă a procesului;

  • Dezvoltarea sistemului de formare profesională nu depinde doar de existenţa unor date/informaţii disponibile la un moment dat, ci şi de capacitatea de cercetare şi analiză a acestor date astfel încât să fie posibilă evaluarea politicilor aplicate şi eventual pregătirea şi susţinerea unor politici de reformă a sistemului şi a unor măsuri de optimizare;
  • Această acțiune răspunde astfel și unor deziderate de dialog social și informare publică;

2.6.                 Adoptarea unui cod de limbaj comun în domeniul formării profesionale / Elaborarea și publicarea unui glosar de termeni de specialitate care va permite evitarea unor confuzii şi neînţelegeri;

2.7.                 Promovarea importanţei formării profesionale continue şi a învăţării pe tot parcursul vieţii - care poate funcţiona, printre altele şi ca măsură de prevenire a abandonului şcolar.


Sursa: Blocul National Sindical