foto agendaComisia Europeană a adoptat în 10.06.2016 o nouă și cuprinzătoare agendă europeană pentru competențe.

Într-o economie globală în schimbare rapidă, competențele vor determina, în mare măsură, competitivitatea și capacitatea noastră de stimulare a inovării. Ele sunt, de asemenea, un factor de atracție pentru investiții și un catalizator pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică.

Prosperitatea viitoare a Europei depinde, prin urmare, de utilizarea optimă a capitalului nostru uman.

Aproximativ 70 de milioane de europeni nu dispun de suficiente abilități de citire, scriere și numerație, iar 40% din populația UE nu dispune de un nivel adecvat de competențe digitale, iar acest lucru conduce spre risc ridicat de șomaj, sărăcie și excluziune socială.

Pe de altă parte, 40% dintre angajatorii europeni declară că nu pot găsi oameni cu aptitudinile potrivite pentru a se dezvolta și a inova. În același timp, un număr mare de alte persoane, mai ales tineri cu înalte calificări, acceptă locuri de muncă ce nu se potrivesc cu talentele și aspirațiile lor.

Doar 1% din populația adultă a României a fost implicată în ultimul an în activități de formare profesională continuă, spre deosebire de nivelul mediu din Uniunea Europeană de 11%.

Doar 24% din companiile din România finanțează programe de formare pentru salariații proprii, în Uniunea Europeană media este de 66%.

Rata de ocupare în cazul persoanelor tinere cu nivel redus de calificare este în România de 59,4%, media europeană este de 53,1%. 

Ocupația cu cea mai mare rată de creștere din România a fost cea de agent de vânzări.

Noua Agendă europeană pentru competențe are ca scop îmbunătățirea predării și recunoașterii competențelor - de la cele de bază la calificările superioare, precum și abilități transversale și civice – cu scopul de a stimula capacitatea de inserție profesională.  De asemenea, are drept scop să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă și că Europa încurajează competențele înalte, care conduc spre competitivitate și inovare.  În consecință, agenda contribuie la realizarea priorității politice principale a Comisiei Europene, "Un nou impuls pentru locuri de muncă, dezvoltare și investiții".

Noua Agendă europeană pentru competențe lansează o serie de acțiuni pentru a se asigura că cetățenii Uniunii Europene au acces la formare, competențele și sprijinul adecvat. Agenda va avea ca scop o mai bună utilizare a competențelor disponibile; cetățenii vor avea acces la noile competențe, care sunt necesare - pentru a-i ajuta să își găsească locuri de muncă de calitate și să își îmbunătățească șansele de viață.  

Comisia Europeană invită statele membre, partenerii sociali, reprezentanții sectoarelor economice și alte părți interesate să lucreze împreună pentru:

  • Îmbunătățirea calității și relevanței formării competențelor,
  • A face competențele mai vizibile și comparabile,
  • Îmbunătățirea conținutului și informațiilor competențelor pentru o mai bună alegere de carieră.

Pentru a reduce numărul mare de adulți slab calificați în Europa, Comisia propune înființarea unei Garanții pentru Competențe în cooperare cu partenerii sociali, cu furnizorii de educație și formare. Scopul Garanției pentru Competențe este de a ajuta cetățenii să își îmbunătățească șansele de a-și asigura și menține locurile de muncă de calitate și calitatea vieții.  Prin intermediul Garanției, adulții slab calificați trebuie ajutați să dobândească un nivel minim de alfabetizare, numerație și abilități digitale și - atunci când este posibil - un set mai larg de abilități care să le permită să obțină o calificare de nivelul învățământului secundar sau echivalentul acestuia. Garanția pentru Competențe ar trebui să fie deschisă oamenilor, atât în cadrul cât și în afara locului de muncă, persoane care nu sunt acoperite de Garanția pentru Tineret, și pusă în aplicare de către statele membre, în conformitate cu circumstanțele naționale.

Garanția pentru Comptențe ar oferi adulților care nu au urmat o calificare de nivelul învățământului secundar superior:

  • în primul rând, o evaluare a competențelor, oferindu-le posibilitatea de a identifica abilitățile lor existente și nevoile de perfecționare;
  • în al doilea rând, o ofertă de învățare personalizată și adaptată la nevoile specifice individuale și ale piețelor forței de muncă locale; și
  • în al treilea rând, oportunități pentru validarea și recunoașterea competențelor dobândite.

În principal, intervențiile investițiilor europene și ale fondurile structurale - Fondul Social European (FSE) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - vor injecta peste 30 de miliarde euro pentru a sprijini dezvoltarea abilităților, în perioada actuală 2014-2020. Programul FSE poate sprijini punerea în aplicare la nivel național, alocând până la 79 de miliarde euro priorităților pentru educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții, incluziune socială și ocuparea forței de muncă. O evaluare inițială a programelor operaționale ale FSE arată că statele membre au ca scop să vizeze peste 8 milioane de persoane cu o calificare redusă în cadrul priorității vizând educația și formarea profesională.

Programul Erasmus + sprijină, de asemenea, dezvoltarea abilităților în domeniul educației și formării profesionale cu aproape 15 miliarde euro. Alte fonduri precum Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) și Orizont 2020 îndeplinesc obiectivele prezentei agende. Ar trebui, de asemenea, utilizat deplin potențialul oferit de BEI și de alți actori și produse financiare, inclusiv Fondul european pentru investiții strategice, pentru a stimula investițiile din sectorul privat în dezvoltarea competențelor.

Costurile de implementare a Garanției pentru Competențe variază de la o țară la alta, în funcție de mai mulți factori: proporția persoanelor cu slabe calificări în cadrul populației adulte, amploarea deficitelor de competențe în acest grup, opțiuni naționale de punere în aplicare și prevederile existente, precum și infrastructura existentă.

 

Pașii următori: Care este calendarul acțiunilor din cadrul noii Agende pentru competențe ?

Actiune

Perioada

Îmbunătățirea calității și relevanței formării competențelor

Consolidarea bazelor: competențe de bază

Propunerea Comisiei pentru o Recomandare a Consiliului privind stabilirea unei Garanții pentru Competente (a se vedea doc. ref. COM (2016) 382)

iunie 2016

Consolidare: competențe cheie și superioare, abilități mai complexe

Propunerea Comisiei de revizuire a competențelor cheie pentru Invățarea pe tot parcursul vieții, cu un accent deosebit pe promovarea spiritului antreprenorial, și Cadrele de referință europene

Trimestrul 4, 2017

Educația și Formarea profesională (EFP) – prima opțiune

Propunerile Comisiei pentru a sprijini modernizarea EFP, cum ar fi posibila revizuire a Cadrului European de Referinta pentru Asigurarea Calitatii pentru Educație și Formare Profesională (EQAVET) și Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET)

Trimestrul 2, 2017

Conectare: concentrare asupra competențelor  digitale

Lansarea "Coaliției pentru competențe digitale si lcouri de muncă"

Finalul 2016

Competențe și calificări mai vizibile și comparabile

Îmbunătățirea transparenței și comparabilității calificărilor

Propunerea Comisiei de revizuire a Cadrului European al Calificărilor (a se vedea doc. ref. COM (2016) 383)

iunie 2016

Profilare timpurie a competențelor și a calificărilor imigranților

Lansarea "Instrumentului de profilare a competențelor pentru resortisanții țărilor terțe" pentru a sprijini profilare timpurie și a documenta abilitățile solicitanților de azil, refugiaților și altor migranți

iunie 2016

Avansarea informațiilor privind competentele, documentare și opțiuni de carieră în cunoștință de cauză

O mai bună înțelegere și informare pentru alegeri mai bune

Propunerea Comisiei de revizuire a Cadrului Europass pentru furnizarea de servicii mai bune pentru competențe și calificări

Trimestrul 3, 2016

O mai bună înțelegere și informare pentru alegeri mai bune

Analiza aprofundata și schimb de bune practici pentru a aborda exodul creierelor.

Finalul 2016

Stimularea urmaririi strategice asupra nevoilor de competențe în sectoarele economice

Lansarea unui Plan de Cooperare Sectorială privind Competențele

iunie 2016

O mai bună înțelegere a performanțelor absolvenților

Propunerea Comisiei referitoare la o inițiativă privind urmărirea absolventilor

Trimestrul 2, 2017

 


Sursa: Comisia Europeana