Bugetul UE pentru 2013

Bugetul UE pentru 2013 a reflectat obiectivele orientate către creștere și inovare ale strategiei Europa 2020. În același timp, el a reflectat și situația economică dificilă prezentă în continuare în multe state membre. Comisia și-a exprimat îngrijorarea față de probabilitatea ca bugetul să nu fie suficient pentru a plăti toate facturile primite, deoarece bugetul adoptat s-a situat cu mult sub nivelul necesarului estimat de Comisie pentru 2013. din acest motiv Comisia a propus, în martie 2013, un buget rectificativ pentru o sumă suplimentară de 11,2 miliarde EuR, necesar pentru rambursarea beneficiarilor programelor finanțate de UE și realizate în întreaga Europă în 2012, precum și pentru onorarea cererilor de plăți din cadrul politicii de coeziune care urmau să devină scadente în 2013. Bugetul rectificativ a fost aprobat în noiembrie 2013.

Bugetul UE pentru 2014

Bugetul uE pentru 2014 a fost adoptat la 20 noiembrie 2013, fiind primul buget din noul CFM 2014-2020. El totalizează 142,6 miliarde EuR în credite de angajament și 135,5 miliarde EuR în credite de plată. Bugetul pentru 2014 este cu 6,2 % mai mic decât bugetul uE pentru 2013, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și plățile.

Instituirea noilor programe ale cadrului financiar multianual 2014-2020

Începutul noii perioade de programare 2014-2020 oferă prilejul de a lansa noi programe care răspund mai bine provocărilor actuale și care se axează pe stimularea creșterii, a ocupării forței de muncă și a competitivității. În pofida reducerilor, bugetul pentru 2014 prevede o creștere de 3,3 % a angajamentelor din domeniul „Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”, întrucât resursele reduse ale UE sunt direcționate către măsuri de combatere a șomajului și de generare

a creșterii economice. Printre acestea se numără și Orizont 2020 – noul program de finanțare pentru cercetare și inovare al uE (9 miliarde EuR), YEi (3,6 miliarde EuR), mecanismul „Conectarea Europei” (aproape 2 miliarde EuR) și măsurile de sprijin pentru întreprinderile europene, în special pentru imm-uri.

Îndeplinirea obligațiilor UE

În afară de planificarea bugetului pentru noi programe de cheltuieli, uE trebuie să își îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat în trecut și în prezent față de beneficiarii  programelor de finanțare ale uE de dinainte de 2014. Pentru noile obligații pe care uE și le va asuma în 2014 s-au prevăzut doar 10,3 miliarde EuR. din suma totală de 135,5 miliarde EuR prevăzută pentru plăți, 71,1 miliarde EuR (peste 50 %) vor fi folosiți pentru onorarea obligațiilor de plată restante aferente programelor de dinainte de 2014.

DEFALCAREA PE RUBRICI A CREDITELOR BUGETARE PENTRU EXERCIȚIUL 2014 ÎN ANGAJAMENTE ȘI PREȚURI CURENTE

- total credite 142.641 milioane eur

-coeziune económica, teritoriala si sociala – 47.502 milioane eur -33.3%

-competitivitate pentru cresterea económica si ocuparea fortei de munca– 15.484 eur – 11.56%

-politica agricola comuna PAC cheltuieli legate de piata si plati directe  – 43.778 mil eur – 30.69%

- PAC dezvoltare rurala – 13.991 mil eur – 9.81%

-pescuit si alte sectoare – 1498 mil eur -1.05%

- Siguranta si cetatenie -2172 mil eur – 1.52%

- administratie – 8405 mil eur – 5.89%

- instrumente speciale – 456 mil eur – 0.32%

-compensari – 29 mil eur – 0.02%

- Europa globala – 8.325 mil eur – 5.84%

Restrângerea cheltuielilor administrative

Pentru al doilea an consecutiv, Comisia a propus o reducere de 1 % a numărului de membri ai personalului său (cu excepția impactului pe care îl are aderarea Croației), ca parte a propunerii sale de a ajunge la o reducere de 5 % a personalului într-un interval de 5 ani. Comisia a propus, de asemenea, o reducere de 1,1 % în domeniile discreționare ale propriilor cheltuieli administrative. Reducerea totală a rubricii bugetare a uE pentru administrație a fost totuși mai mică (−0,2 %), în special ca urmare a

numărului din ce în ce mai mare de pensii care urmează să fie acoperite din bugetul UE si a costurilor legate de aderarea Croatiei.

Cadrul financiar multianual 2014-2020

În curs de adoptare

În urma prezentării de către Comisie a propunerilor pentru Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 , la 29

iunie 2011, au început negocierile dintre statele membre ale uE. Acestea au culminat cu un important acord la care au ajuns șefii de stat sau de guvern în cadrul Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013. statele membre ale uE au convenit să limiteze cheltuielile maxime posibile la 959,99 miliarde EuR în credite de angajament (în prețuri la nivelul anului 2011). Plafonul pentru valoarea totală a creditelor de plată a fost stabilit la 908,40 de miliarde EuR (în prețuri la nivelul anului 2011). În conformitate cu dispozițiile articolului 312 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea uniunii Europene (TFuE), Consiliul adoptă regulamentul de stabilire a CFM în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun. Acest lucru a însemnat că totuși consensul din

cadrul Consiliului European a trebuit supus votului în Parlament. Regulamentul de stabilire a CFM urmează să fie completat de un acord interinstituțional în temeiul articolului 295 din TFuE. Parlamentul și-a exprimat poziția într-o rezoluție adoptată în martie 2013. Acesta nu a contestat nivelul global al angajamentelor și al plăților care fusese convenit de Consiliul European, dar, pentru a-și da aprobarea, a pus condiția adoptării unor bugete rectificative pentru 2013, care să împiedice transferul nejustificat al unor obligații de plată din 2013 către CFM următor. Chestiunile majore identificate de

Parlament au fost necesitatea unei revizuiri obligatorii și cuprinzătoare a CFM odată cu intrarea în funcție a următorului Parlament și a noii Comisii în urma alegerilor europene din 2014; flexibilitate generală maximă atât între și în cadrul rubricilor, cât și între exercițiile financiare din CFM; o reformă a sistemului de resurse proprii; precum și unitatea bugetului uE și o mai mare transparență cu privire la consecințele financiare și bugetare ale activităților uniunii. Procesul de negociere a fost intens în lunile mai și iunie, iar la 27 iunie 2013 s-a ajuns la un acord politic în cadrul unei reuniuni trilaterale între președintele Parlamentului, președinția irlandeză a Consiliului și președintele Comisiei. Comisia a fost de acord să

realizeze o evaluare intermediară a CFM până cel târziu în 2016, care ar trebui să fie însoțită de propuneri legislative de revizuire a regulamentului privind CFm. Consiliul a fost de acord să existe o flexibilitate sporită în ceea ce privește reportarea marjelor de plată neexecutate către anii următori și să se reporteze marjele neutilizate pentru creditele de angajament din perioada 2014-2017, astfel încât acestea să fie disponibile începând din 2016 pentru obiectivele de politică legate de creșterea economică

și ocuparea forței de muncă. Preocuparea Parlamentului de a asigura un sprijin puternic pentru măsurile care vizează locurile de muncă pentru tineri, învățământul, cercetarea și imm-urile a fost recunoscută prin includerea unei prevederi referitoare la concentrarea cheltuielilor în aceste domenii în 2014 și 2015. În privința resurselor proprii, s-a convenit asupra unei foi de parcurs pentru a aprofunda această chestiune

importantă în cadrul unui grup la nivel înalt, format din reprezentanți ai celor trei instituții, convocat în acest scop. de asemenea, Consiliul a fost de acord cu bugetele rectificative care au pus la dispoziție credite de plată suplimentare pentru exercițiul bugetar 2013, în valoare de 11,2 miliarde EuR. Acordul la care s-a ajuns în cadrul procedurii de conciliere din 12 noiembrie 2013 cu privire la bugetul UE pentru 2014 și la diferitele bugetele rectificative pentru 2013, în curs de adoptare, a fost important pentru obținerea acordului Parlamentului referitor la planul de finanțare pe termen lung al uE, acord exprimat la scurt timp după aceea, la 19 noiembrie. Consiliul a adoptat apoi în mod oficial regulamentul de stabilire a

CFm pentru perioada 2014-2020 la 2 decembrie 2013

CREDITE DE ANGAJAMENT ÎN FUNCȚIE DE RUBRICILE BUGETARE

(ÎN PREȚURI CURENTE)

Total buget  1.082.555 milioane eur

Din care:

-       Coeziunea economica, sociala si teritoriala, 366.791 mil eur – 34%

-       Competitivitate pentru crestere económica si ocuparea fortei de munca

-       Europa globala,   66.262 mil eur -6%

-       Compensari, 29 mil eur

-       Administratie, 69.584 mil eur – 6%

-       Siguranta si cetatenie – 17.725 mil eur – 2%

-       Pescuit si alte sectoare, 11.722 mil eur – 1%

-       PAC (politica agricola comuna)- dezvoltare rurala, 95.735 mil eur – 9%

-       PAC, (politica agricola comuna)  -cheltuieli legate de piata si plati directe, 312.735 mil eur – 29%.

O mie de miliarde de euro de investit în viitorul Europei

Cu ajutorul CFM (cadrul financiar multianual), uniunea Europeană va investi aproximativ o mie de miliarde de euro în creștere economică și în crearea de locuri de muncă în perioada 2014-2020. Acest

buget modern și orientat către viitor poate aduce o schimbare reală în viețile oamenilor. El va contribui la consolidarea și sprijinirea procesului de redresare, care este în curs de desfășurare în întreaga uE. Bugetul prevede finanțare pentru a ne putea croi drumul spre ieșirea din criză, sprijin financiar pentru cei care trăiesc sub pragul sărăciei și pentru cei care își caută un loc de muncă, oportunități de investiții pentru întreprinderile mici și asistență pentru comunitățile locale, agricultori, cercetători și studenți. CFm 2014-2020 este orientat către investiții în cele 28 de state membre pentru a face față provocărilor comune: stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în întreaga uE, transformarea Europei într-un loc mai sigur și creșterea influenței pe care o are uE în lume. Cadrul financiar multianual nu intenționează să finanțeze ceea ce ar putea finanța și bugetele naționale, ci se axează pe domeniile în

care diferența pe care o aduce finanțarea europeană este vizibilă. El finanțează ceea ce nu ar finanța bugetele naționale sau ceea ce ar fi mai costisitor pentru acestea.