featured refelction paper 270x180Transformarea Pilonului european al drepturilor sociale într-o realitate pentru cetățeni este o responsabilitate comună.

Deși majoritatea instrumentelor necesare pentru implementarea pilonului se află la dispoziția statelor membre, dar și a partenerilor sociali și a societății civile, instituțiile Uniunii Europene, în special Comisia Europeană, pot contribui prin stabilirea cadrului și arătarea direcției. Pe lângă propunerea referitoare la Pilonul european al drepturilor sociale, Comisia prezintă astăzi și o serie de inițiative legislative și nelegislative legate de echilibrul dintre viața profesională și cea personală, informațiile pentru lucrători, accesul la protecția socială și timpul de lucru.

În primul rând, aceste lucrări desfășurate sub conducerea vicepreședintelui Dombrovskis și a prim-vicepreședintelui Timmermans includ o propunere care vizează îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru părinți și persoanele cu responsabilități de îngrijire, pentru ca aceștia să poată combina viața de familie cu o carieră profesională.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat pe această temă: „Trăim în secolul XXI și trebuie să avem o atitudine de secol XXI față de viață și muncă, față de femei și bărbați. Nu ar trebui ca fiii și fiicele noastre să personifice modelele bunicilor noștri. Nu există o soluție unică pentru un echilibru „corect”. Aceasta depinde de alegerea fiecăruia și este momentul să le oferim tuturor cetățenilor o posibilitate reală de a alege cum doresc să își organizeze viața, să își crească copiii, să își urmeze cariera, să îngrijească persoanele vârstnice, să își trăiască viața”.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: O participare mai largă a femeilor pe piața forței de muncă nu este doar o chestiune de echitate, ci prezintă trei avantaje. Ea este benefică pentru părinți și persoanele cu responsabilități de îngrijire, care vor putea beneficia de un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională, pentru întreprinderi, care vor putea să atragă și să păstreze talentele, și pentru statele membre, care în prezent pierd 370 de miliarde EUR anual din cauza diferențelor de gen în privința ocupării forței de muncă”.

Echilibrul dintre viața profesională și cea personală reprezintă o provocare zilnică pentru femeile și bărbații din întreaga Europă”, a declarat Vĕra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Este datoria noastră să oferim un cadru adecvat pentru ca cetățenii să poată alege liberNoua noastră propunere vizează consolidarea drepturilor și îmbunătățirea condițiilor pentru ca părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire să găsească un echilibru între responsabilitățile profesionale și cele personale. Ea va oferi mai multă flexibilitate și o protecție îmbunătățită mamelor, taților și persoanelor cu responsabilități de îngrijire, pentru situațiile în care aceștia doresc să își ia concediu pentru a-și îngriji copiii, să beneficieze de forme de muncă flexibile sau să se întoarcă la locul de muncă”.

Propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală prevede o serie de standarde minime noi sau mai ridicate pentru concediul parental, concediul de paternitate și concediul de îngrijire. Ea include un nou drept pentru tați, acela de a putea beneficia de un concediu de cel puțin 10 zile lucrătoare în jurul datei nașterii copilului. Propunerea prevede totodată că dreptul existent la un concediu parental de patru luni poate fi exercitat pentru copiii cu vârste de până la 12 ani, față de orientarea neobligatorie care prevede în acest moment vârsta de 8 ani. Concediul parental devine totodată un drept individual pentru mame și tați, fără transferul celor patru luni către celălalt părinte, ceea ce reprezintă un stimulent puternic pentru ca și tații să profite de această posibilitate. Pentru prima dată se introduce un concediu de îngrijire de cinci zile pe an, în cazul bolii unei rude directe. Toate aceste concedii legate de familie vor fi remunerate cel puțin la nivelul concediului medical. Propunerea va oferi totodată părinților cu copii de până la 12 ani și persoanelor cu responsabilități de îngrijire dreptul de a solicita forme de muncă flexibile, de exemplu un program de lucru redus sau flexibil sau flexibilitate cu privire la locul de desfășurare a activității. Ea ține seama de nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și caută să asigure faptul că acestea nu vor fi afectate într-un mod disproporționat.

Măsurile propuse vizează în principal sporirea posibilităților de care dispun bărbații de a-și asuma responsabilități parentale și de îngrijire. Acest lucru va fi în beneficiul copiilor și va permite creșterea participării femeilor pe piața forței de muncă, reducând astfel diferența dintre femei și bărbați în ceea ce privește rata de ocupare, care în 2015 încă se ridica la 11,6% și creștea chiar până la 30% pentru familiile cu copii de până la 6 ani. Acesta este unul dintre factorii care generează diferențe de remunerare (16,3%) și la nivelul pensiilor (40%) între bărbați și femei. Statele membre pot încredința partenerilor sociali implementarea acestei directive, cu condiția ca rezultatele urmărite de aceasta să fie garantate.

Pe lângă această propunere legislativă, tot astăzi Comisia lansează două consultări ale partenerilor sociali, care reflectă importanța contribuției acestora la îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale, în conformitate cu rolul lor stabilit în tratate. Prima consultare a partenerilor sociali se referă la modernizarea normelor privind contractele de muncă. Directiva privind declarațiile scrise (91/533/CEE) le oferă angajaților proaspăt încadrați la un loc de muncă dreptul de a fi notificați în scris în legătură cu aspectele esențiale ale raportului lor de muncă. Acest drept rămâne în continuare extrem de pertinent, dar trebuie ajustat pentru a ține seama de noile realități și practici de pe piețele forței de muncă pentru a asigura existența unor condiții de lucru echitabile într-un univers al muncii dinamic. Ca atare, Comisia dorește să deschidă o dezbatere privind garanțiile minime de care ar trebui să beneficieze orice lucrător, inclusiv cei care nu au încheiat contracte de muncă standard. Comisia intenționează să propună o revizuire a acestei directive până la sfârșitul anului.

Comisia lansează totodată o consultare a partenerilor sociali pe tema accesului la protecția socială, pentru a defini eventuale norme noi în acest domeniu. Drepturile și obligațiile asociate cu protecția socială au fost dezvoltate de-a lungul timpului în principal pentru lucrătorii cu contracte de muncă standard, însă într-o măsură insuficientă pentru persoanele care desfășoară activități independente și pentru lucrătorii fără contracte de muncă standard. Modelele de lucru mai flexibile disponibile la momentul actual oferă noi oportunități de angajare în special pentru tineri, dar pot fi totodată generatoare de precaritate și inegalități. Comisia dorește să elimine lacunele și să exploreze noi modalități de a asigura accesul tuturor persoanelor care lucrează la protecție socială și la servicii de ocupare a forței de muncă pe baza cotizațiilor plătite.

În fine, Comisia a adoptat astăzi o clarificare a Directivei privind timpul de lucru, care oferă orientări pentru interpretarea diverselor aspecte ale acestei directive în concordanță cu jurisprudența tot mai consistentă. Aceasta va ajuta statele membre să implementeze corect acquis-ul și să evite declanșarea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Context

Respectarea principiilor și a drepturilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a statelor membre, a partenerilor sociali și a altor părți interesate. Comisia Europeană va contribui la stabilirea cadrului și va arăta calea către implementarea pilonului, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre și ținând seama de diversitatea situațiilor de la nivelul statelor membre și de realitățile prezente și viitoare.

Inițiativele prezentate astăzi reflectă atât fondul problemelor care trebuie abordate, cât și modalitățile de a le remedia, inspirate de pilon. Vor fi necesare noi inițiative legislative pentru ca anumite principii și drepturi incluse în pilon să fie aplicate în mod eficient, așa cum o demonstrează directiva propusă privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Acolo unde va fi nevoie, legislația UE va fi actualizată, completată și aplicată mai riguros, așa cum o demonstrează clarificarea cu privire la Directiva privind timpul de lucru. În toate cazurile, Comisia va căuta să desfășoare consultări ample, la care să participe toate părțile interesate, iar partenerii sociali au un rol special, așa cum o arată cele două noi consultări.

Toate inițiativele adoptate astăzi fac parte din programul de lucru al Comisiei pentru 2017. În contextul programului anual de lucru al Comisiei, pot fi discutate noi inițiative la nivelul UE.

Informații suplimentare

MEMO: Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale – întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: UN NOU START ÎN SPRIJINUL ECHILIBRULUI DINTRE VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI CEA PERSONALĂ PENTRU PĂRINȚI ȘI PERSOANELE CU RESPONSABILITĂȚI DE ÎNGRIJIRE

Comunicare: O inițiativă în sprijinul echilibrului dintre viața profesională și cea personală pentru părinți și persoanele cu responsabilități de îngrijire 

Prima etapă a consultării partenerilor sociali în conformitate cu articolul 154 din TFUE cu privire la o posibilă revizuire a Directivei privind declarațiile scrise (Directiva 91/533/CEE) în contextul Pilonului european al drepturilor sociale – C(2017) 2611

SWD: Evaluare REFIT a Directivei privind declarațiile scrise (Directiva 91/533/CEE) – C(2017) 2611

Prima etapă a consultării partenerilor sociali în conformitate cu articolul 154 din TFUE cu privire la o posibilă acțiune pentru abordarea provocărilor legate de accesul la protecția socială al persoanelor, indiferent de forma de încadrare în muncă, în contextul Pilonului european al drepturilor sociale – C(2017) 2610

Directiva privind timpul de lucru: Comunicare interpretativă privind Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru – C(2017) 2601

Recomandarea privind investiția în copii - SWD privind implementarea: Document de lucru al serviciilor Comisiei - Bilanțul recomandării din 2013 intitulate „Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”

Recomandarea privind incluziunea activă - SWD privind implementarea: Document de lucru al serviciilor Comisiei privind implementarea Recomandării din 2008 a Comisiei privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii


Sursa: Comisia Europeana