Proiectul ”Alături de cariera ta!”, implementat în parteneriat cu Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România, abordează o problemă acută cu care se confruntă piața muncii din România și care afectează direct nivelul de trai al lucrătorilor reprezentați de BNS și al familiilor acestora. Discriminarea este un flagel care afectează societatea și economia românească, iar femeile reprezintă grupul vulnerabil cel mai numeros, situație cauzată pe de o parte de mentalități și cutume specifice unei societăți care mai păstrează reminiscențele unui model de tip patriarhat și, pe de altă parte, cauzată de faptul că economia românească se află abia la începutul drumului de implementare a modelului din țările dezvoltate, cu valori democratice adânc înrădăcinate.


În societatea românească este încă activă mentalitatea potrivit căreia femeia trebuie să fie preocupată de familie și de gospodăria proprie, în piața muncii din România sarcina și concediul post-natal sunt deseori egale cu ieșirea din activitatea remunerată, în societatea românească reprezentarea femeilor este slabă la toate nivelurile, iar în economie pentru funcțiile de management sunt preferați cu prepondereță bărbații. În plus, conform datelor statistice disponibile pentru luna aprilie, la nivel național existau 492.427 de șomeri, cu o rată a șomajului feminin de 4,87% în condițiile în care rata șomajului total este de 5,58%.
În aceste condiții, BNS și SLPR vin prin proiectul ”Alături de cariera ta!” cu o serie de măsuri și activități concrete menite să contribuie la dezvoltarea personală și profesională a categoriei vulnerabile reprezentată de femei. Prin cursurile de calificare ce urmează a fi organizate (finalizate cu diplome recunoscute și susținute cu subvenții financiare), prin campania de informare și promovare a principiului egalității de șanse, prin platforma electronică de comunicare și prin rețeaua de femei ce acționează ca delegat sindical de întreprindere promotorul și partenerul vor contribui direct și activ la creșterea șanselor de ocupare, la crearea unei piețe a muncii incluzive, la reducerea discriminărilor și la îmbunătățirea actului de reprezentare a drepturilor și intereselor femeilor.

Obiectivele și activitățile proiectului
Proiectul are ca obiectiv general consolidarea accesului la ocupare și a poziției pe piața muncii pentru femei și promovarea principiului egalității de șanse în vederea creării unei piețe a muncii incluzive.
Acesta este completat de câteva obiective specifice și activități care definesc în detaliu scopurile urmărire de promotor și partener și care transformă în rezultate concrete principiile enunțate de obiectivul general:
1. Implementarea proiectului în conformitate cu cerințele specifice Fondului Social European și a contractului de finanțare.
2. Promovarea egalității de șanse prin:
· Realizarea unor cursuri de calificare pentru ocupația de asistent de gestiune, inspector resurse umane și delegat sindical de întreprindere.
Cursurile de formare profesională de tip calificare vor contribui în mod direct la creșterea șanselor de ocupare și vor crește nivelul de competitivitate și șansele la un nivel de trai decent pentru 240 de femei ce vor fi integrate în cursuri: 168 dintre acestea vor fi integrate în cursurile de calificare pentru inspector resurse umane și asistent de gestiune iar 72 dintre acestea în cursul de delegat sindical de întreprindere. În procesul de selecție se va acorda prioritate femeilor slab calificate, celor care nu au nicio calificare, femeilor șomere (aflate în evidețele caselor de șomaj) și femeilor ocupate fără remunerație. Pentru persoanele care vor finaliza cu succes cursul de formare profesionala de tip calificare se va acorda o subvenție de 600 de ron pe lună.
În ceea ce privește ocupația de delegat sindical de întreprindere, promotorul și partenerul urmăresc ca prin acest curs organizat în cadrul proiectului să aducă un plus calitativ și cantitativ în procesul de reprezentare a femeilor în structurile sociale și economice și să crească astfel ”arsenalul” necesar pentru o combatere eficientă a discriminării.

Participantele la acest curs special vor căpăta toate competențele necesare pentru a apăra și promova în mod profesionist drepturile și interesele femeilor. În curricula de curs se vor regăsi teme precum comunicare în limba oficială; comunicare în limbi străine, competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; competenţe informatice; competenţa de a învăţa; competenţe sociale şi civice; competenţe antreprenoriale; competenţa de exprimare culturală, reprezentarea drepturilor şi intereselor membrilor; asistarea membrilor de sindicat; organizarea reuniunilor; negocierea intereselor şi drepturilor membrilor; organizarea formelor de protest; promovarea politicii sindicale; recrutarea membrilor de sindicat; menţinerea relaţiilor între structurile partenerilor sociali; modernizarea organizaţiilor sindicale membre; promovarea intereselor membrilor în cadrul legislativ; elaborarea politicilor sindicale.
· Implementarea unei campanii de promovare a principiului egalității de sanse
Campania are ca scop pe de o parte creșterea gradului de conștientizare în privința importanței respectării principiului egalității de șanse la toate nivelurile și, pe de altă parte, crearea unei rețele de susținere, de comunicare și de apărare a drepturilor femeilor.
Dezvoltarea tehnologică accelerată din ultima decadă permite în prezent o comunicare eficientă, cu target larg, prin intermediul unor mijloace electronice care asigură relația directă cu beneficiarii direcți și cu actorii sociali și economici ce activează în piața forței de muncă.
Din acest motiv, proiectul prevede realizarea tehnică a unei platforme electronice ce va fi elementul nodal al comunicării în interiorul rețelei de femei. Platforma va furniza flux de informații în domeniul juridic, egalitate de șanse, consiliere în carieră, sănătate și securitatie în muncă, negocieri colective, etc. De asemenea, va acționa asemeni unei publicații, diseminând prin fluxurile de știri și prin intermediul unui buletin grupaje de informații de interes pentru publicul țintă.
Odată creată, această platformă va fi promovată în cadrul celor opt seminarii regionale prevăzute de proiect, evenimente la care vor participa reprezentanți ai societatii civile și ai partenerilor sociali.
Campania va avea ca rezultat concret și realizarea și diseminarea unui raport de evaluare.
· Diseminarea informațiilor
Activitatea de diseminare a informațiilor completează un proiect de succes și contribuie, prin exempul de bune practici, la propagarea unor inițiative similare din partea altor organizații.
Din punct de vedere al evenimentelor de comunicare publică ”Alături de cariera ta!” prevede realizarea a trei conferințe în momentele cheie ale implementării:
1. Conferința de lansare a proiectului (luna iunie 2014)
2. Conferința de anunțare a stadiului proiectului (noiembrie 2014)
3. Conferința de închidere a proiectului (aprilie 2015)
Cele trei evenimente sunt destinate comunicării oficiale cu jurnaliștii și cu reprezentanții actorilor relevanți pentru proiect.

Implementare, finanțare, promotor și partener
Proiectul ”Alături de cariera ta!” se implementează în intervalul mai 2014 – aprilie 2015 și acoperă regiunile
- Centru
- Nord-Est
- Nord-Vest
- Sud-Est
- Sud-Muntenia
- Sud-Vest Oltenia
- Vest
- Bucureşti-Ilfov
Proiectul are o valoare de aproximativ un milion de euro și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Promotorul
Blocul Național Sindical este promotorul proiectului ”Alături de cariera!”. BNS este este una dintre cele cinci mari confederaţii sindicale reprezentative din România, având în componenţa sa aproximativ 320.000 de membri de sindicat, lucrători din companii private sau din sectorul public.
BNS este alcătuit din 40 de federaţii profesionale ce reprezintă drepturile și interesele lucrătorilor din ramurile: construcţii de maşini, transporturi, gospodărie comunală, construcţii şi materiale de construcţii, poştă şi telecomunicaţii, servicii tipografice, electronică, electrotehnică, automatizări şi industria de apărare, cultură, energie, industria textilă, sănătate, administraţie publică, agricultură, finanţe-bănci, minerit şi geologie, sport.
Din punct de vedere al acoperirii naţionale, BNS are filiale în toate județele țării.
BNS este afiliat la Confederaţia Europeană a Sindicatelor şi la Confederaţia Internaţională a Sindicatelor, are un reprezentant în Comitetul Economic Social European şi este membru al Consiliului Economic şi Social din România. De asemenea, are reprezentanți în toate structurile de dialog social de la nivel național și local.
Blocul Național Sindical are un portofoliu vast de proiecte cu finanțare europeană, atât în calitate de promotor cât și în calitate de partener.
Printre proiectele finalizate în care BNS a fost promotor se numără ”ESTHR - Pachet integrat de acțiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească” în valoare de aproximativ 2,5 milioane euro, „Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali” în valoare de aproximativ 4,5 milioane euro, „Biroul pentru observarea pieţei muncii şi a calităţii locurilor de muncă” în valoare de aproximativ 2,5 milioane euro, ”Consilierea și instruirea șomerilor” în valoare de aproximativ 1,8 milioane euro, ”Catalizatori pentru formare profesională” în valoare de aproximativ 4 milioane euro și ”Caravana carierei”, în valoare de aproximativ 5 milioane euro.

Partenerul
Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România este o organizație sindicală de tip federativ din care fac parte 12 sindicate din poștă și telecomunicații, reunind în total peste 25.000 de membri de sindicat. SLPR are acoperire națională, având structuri la nivelul tuturor județelor. Principiile fundamentale pe care le apără și le promovează Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România sunt: democrația, egalitatea în drepturi, solidaritatea precum și toate principiile cuprinse în ”Declarația Drepturilor Omului” iar activitățile principale pe care le desfășoară sunt negocierea de acorduri cu angajatorii în beneficiul sindicatelor afiliate și al membrilor de sindicat și susținerea la toate nivelurile a drepturilor și intereselor sindicatelor afiliate și ale membrilor de sindicat. SLPR s-a implicat în implementarea proiectelor cu finanțare europeană derulate de Blocul Național Sindical, are experiență vastă în activitatea de reprezentare și negociere, a organizat numeroase cursuri destinate propriilor membri și are una dintre cele mai mari și mai active organizații de femei.