Departamentele funcţionale sunt componente ale structurii organizatorice BNS, ce funcţionează permanent în sediul BNS, cu salariaţi sau colaboratori.

Departamentele sunt coordonate de Președinte, Prim-vicepreședinte, Secretar General și Vicepreședinți și au rolul de a asigura expertiză tehnică.

Departamente:

Departamentul Relații Internaționale 

(Coordonator: Președinte BNS, Dumitru Costin) 

 • Întreține şi dezvoltă relațiile internaționale ale BNS;
 • Stabileşte şi întreține relațiile cu instituțiile Uniunii Europene;
 • Întreține şi dezvoltă relațiile cu Organizația Internațională a Muncii;
 • Stabileşte şi întreține relațiile cu instituțiile financiare şi cu organismele finanțatoare internaționale;
 • Stabileşte şi întreține relațiile cu Ministerele şi instituțiile cu atribuții în domeniul afacerilor europene;
 • Primeşte şi prelucrează documentele legate de relațiile internaționale;
 • Organizează întrunirile cu reprezentanți străini şi asigură traducerea;
 • Întocmeşte notele convorbirilor cu reprezentanți ai organizațiilor străine;
 • Traduce materialele de interes general;
 • Identifică surse de finanțare şi participă la elaborarea de programe cu finanțare externă;
 • Îndeplineşte formalitățile necesare deplasărilor în străinătate, în numele BNS; 
 • Experți Departament Internațional email
  Mirela Cărăvan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Departamentul Finanțe, Contabilitate, Personal:

(Coordonator: Secretar General, Horatiu Raicu) 

 • Asigură evidența financiarcontabilă;
 • Întocmeşte rapoarte financiare periodice;
 • Urmăreşte încadrarea în prevederile Bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Asigură evidența personalului;
 • Asigură evidența patrimoniului BNS;
 • Actualizează baza de date BNS şi arhivează documentele.
 • Experți Departamenr Finanțe, Contabilitate, Personal email
  Ciprian Văcaru Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Departamentul Organizare, Comunicații:

(Coordonator: Vicepreşedinte Ioan Pisc şi de Secretarul General, Horatiu Raicu)

 • Organizează Congresele/Consiliile Naționale;
 • Organizează şi coordonează activitatea Filialelor județene ale BNS;
 • Coordonează activitatea reprezentanților BNS în comisiile de dialog social județene;
 • Întreține şi dezvoltă relațiile cu Consiliul Economic şi Social;
 • Întreține şi dezvoltă relațiile cu Organizațiile patronale reprezentative la nivel național;
 • Întreține şi dezvoltă relațiile cu Confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;
 • Stabileşte şi întreține relațiile cu Secretariatul General al Guvernului;
 • Organizează acțiunile de protest  mitinguri, marşuri, greve, etc.;
 • Organizează manifestările la care BNS este gazdă  seminarii, colocvii, mese rotunde, alte întâlniri;
 • Asigură evidența organizațiilor membre BNS  federații şi sindicate pe ramuri de activitate;
 • Asigură primirea şi înregistrarea documentelor de la terți, precum şi distribuirea lor conform deciziei Secretarului General;
 • Asigură primirea, transmiterea şi înregistrarea mesajelor pe fax;
 • Asigură multiplicarea materialelor, cu aprobarea unui membru al Biroului Executiv;
 • Asigură legăturile telefonice prin centrala BNS;
 • Actualizează baza de date BNS şi arhivează documentele;
 • Proiectează şi întreține baza de date a BNS;
 • Proiectează circuitul informațional în interiorul BNS;
 • Asigură primirea şi transmiterea mesajelor prin email;
 • Asigură accesul pe internet şi ține evidența intrărilor;
 • Face propuneri de dezvoltare a dotării cu echipamente de birotică;
 • Face propuneri de instruire a personalului;
 • Asigură întreținerea echipamentelor.
 • Experți Organizare, Comunicații email
  Componenta Organizare
  Valentin Cristescu vcristescu@bns.ro
  Ionuț Ușurelu
  Componenta Comunicații & IT
  Mihai Vilcoci Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 •  Departamentul Economic:

 • (Coordonator: Presedinte, Dumitru Costin)

  • Promovează şi susține măsuri de politică fiscală, monetară şi bugetară;
  • Promovează şi susține politici salariale;
  • Întretine și dezvoltă relații cu instituțiile financiare internaționale;
  • Identifică şi participă la elaborarea de programe de dezvoltare la nivel național sau regional;
  • Întocmeşte rapoarte bianuale privind evoluțiile economice;
  • Analizează şi realizează studii în domeniul macro şi microeconomic;
  • Analizează şi realizează studii în domeniul privatizării;
  • Participă la negocierea CCMN;
  • Asigură asistență organizațiilor membre BNS în procesul de restructurare, reorganizare,
  • privatizare a ramurilor şi, respectiv, a unităților;
  • Asigură asistență organizațiilor membre BNS în negocierea contractelor colective de muncă;
  • Stabileşte şi întreține relațiile cu Ministerele şi instituțiile implicate direct în procesul de
  • privatizare;
  • Stabileşte şi întreține relațiile cu instituțiile financiarbancare;
  • Actualizează baza de date BNS şi arhivează documentele.
  • Experți Departament Economic  
   Steluța Enache Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   Chivu Diana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 •  Departamentul Juridic, Negocieri:

 • (Coordonator: Vicepresedinte, Ion Pisc)

  • Studiază cadrul legislativ românesc, propune şi susține modificări ale acestuia, în interesul membrilor
  • şi organizațiilor de sindicat;
  • Stabileşte şi întreține relațiile cu partidele politice, Parlamentul României, Ministerele şi instituțiile
  • implicate direct în procesul legislativ;
  • Participă la negocierea CCMUN;
  • Asigură asistență juridică în litigiile în care BNS şi/sau organizațiile membre sunt parte;
  • Asigură asistență juridică membrilor BNS în conflictele de muncă;
  • Asigură asistență juridică membrilor BNS în negocierea contractelor colective de muncă;
  • Asigură asistență juridică în caz de privatizare;
  • Actualizează baza de date BNS şi arhivează documentele.
  Experți Departament Juridic E-mail
  Mihai Cristian Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   

 • Departamentul Social:

 • (Coordonator: Grigore Mare, Vicepreședinte)

  • Analizează şi realizează studii asupra politicii sociale;
  • Participă la elaborarea de proiecte de modificare a actelor normative din domeniu;
  • Întreține şi dezvoltă relațiile cu Casele de Asigurări de Sănătate;
  • Întreține relațiile cu MMFES în domeniul protecției sociale şi asigurării accesului membrilor de
  • sindicat la bazele de odihnă şi tratament;
  • Dezvoltă programe de protecție şi educare a tinerilor, în colaborare cu Organizațiile de tineret;
  • Dezvoltă programe de protecție şi educare a minorităților;
  • Studiază situația respectării drepturilor diverselor categorii de persoane şi propune soluții;
  • Actualizează baza de date BNS şi arhivează documentele.
  Experți Departament Social  
     
 • Departamentul Educație, Cultură și Egalitate de Șanse:

  (Coordonator: Mariana Kniesner, Vicepreședinte)

  • Întocmeşte şi urmăreşte punerea în aplicare a programelor educaționale;
  • Atrage noi parteneri pentru organizarea de programe educaționale;
  • Organizează şi coordonează activitatea Centrelor educaționale BNS;
  • Promovează şi susține politica BNS în domeniul pieței muncii;
  • Întocmeşte rapoarte bianuale privind evoluțiile de pe piața muncii;
  • Întreține şi dezvoltă relațiile cu Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă şi CNFPA;
  • Promovează şi susține programe şi politici privind egalitatea de gen şi de şanse;
  • Dezvoltă programe de protecție şi educare a femeilor, în colaborare cu Organizațiile de Femei;
  • Contribuie la ridicarea nivelului cultural al membrilor BNS, prin organizarea, preluarea și producerea
  • unor acte culturale;
  • Actualizează baza de date BNS şi arhivează documentele.
  Experți Educație, Cultură și Egalitate de Șanse E-mail
  Comsa Radu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Departamentul Relatii publice si Media:

  (Coordonator: Presedinte, Dumitru Costin)

  • Asigură elementele de prezentare (insignă, drapel, pliante, broşuri, etc.);
  • Organizează conferințele de presă;
  • Redactează comunicatele BNS;
  • Întocmeşte buletinul de presă zilnic;
  • Editează buletinul informativ al BNS;
  • Întreține relațiile cu massmedia;
  • Actualizează baza de date BNS şi arhivează documentele.
  Experți Relații publice și Media  
  Secară Ioana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
     

                            

 •