04/02/2018

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Conditii Generale / Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 – August 2016 cu modificările şi completările ulterioare, BNS, în calitate de Beneficiar intenționează să depună cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU).

 

 

după cum urmează:

 1. Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți.
 2. Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă.
 3. Obiectivul specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.
 4. Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma .
 5. Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.
 6. Obiectivul specific 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.
 7. Obiectivul specific 3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma.
 8. Obiectivul specific 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Procedura de selecție a partenerilor dar și perioada de derulare a parteneriatului vor fi guvernate de următoarele principii: legalitate, transparență, nediscriminare, tratamentul egal / imparțialitate,  profesionalism, operativitate, asigurarea egalității de șanse și confidențialitate, eficienta utilizarii fondurilor.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU:

 • Orientari Generale  - POCU 2014 – 2020, secțiunea Eligibilitatea solicitantului/partenerilor.
 •  Ghidul solicitantului - Condiţii Specifice - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6, secțiunea Eligibilitatea solicitantului/partenerilor.

Durata proiectului: 18 luni

Grup țintă propus:

-          50% șomeri și persoane inactive (258 persoane) din care: 20% persoane cu vârsta peste 54 de ani (104 perosane) și 30% șomeri pe termen lung (154 persoane) si/sau persoane cu dizabilități sau persoane cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale (ISCED2) si/sau persoane cu studii liceale (ISCED3) sau postliceale (ISCED4),

-          30% persoane din mediul rural (154 persoane), în special persoanele din agricultura de subzistență și semi- subzistență,

-          20% cetățeni români aparținând minorității roma (104 persoane).

Bugetul proiectului:aprox 5.570.500 ron

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare :

 1. Creșterea nivelului de competențe pentru 325 persoane, șomeri pe termen lung, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență și semisubzistență și persoane de etnie romă din Regiunile: Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Vest, Centru, Sud Vest Oltenia  prin  participare la cursuri de formare profesională de tip calificare.
 2. Creșterea șanselor de ocupare și acces la locuri de muncă prin integrarea a 451 persoane în regiunea Sud Est  în măsuri de informare, consiliere și activități de mediere a muncii precum și integrarea în muncă a 205 persoane din regiunile Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Vest, Centru, Sud Vest Oltenia  în sectorul transporturi,in special ransport pec ale ferata.

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Creșterea si promovarea unei ocupări sustenabile pentru șomeri și persoane inactive din Regiunile: Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Vest, Centru, Sud Vest Oltenia, facilitarea accesului la locuri de muncă  în special pentru persoanele de etnie romă, persoane din mediul rural, persoane ocupate în agricultură de subzistență și semi-subzistență,  persoane vulnerabile sau șomeri pe termen lung prin furnizarea de măsuri active personalizate pentru creșterea nivelului de competențe.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

 1. Management de proiect,
 2. Informare și publicitate,
 3. Informare și consigliere profesională,
 4. Furnizare de cursuri de formare profesională,
 5. Servicii de mediere a muncii, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002.

Principiile ce stau la baza parteriatului sunt:

-              Partenerii selectați trebuie să fie reprezentativi pentru BNS și pentru activitățile ce urmează a fi desfăsurate.

-              Partenerii vor fi implicați în pregătirea și în punerea în aplicare a acordului de parteneriat și a cererii de finanțare.

-              Partenerii vor fi implicați pe durata întregului ciclu de viață al proiectului, în pregătire, implementare (inclusiv perioada de sustenabilitate) precum și în evaluarea acestuia.

-              Partenerii vor asigura cofinanțarea corespunzătoare bugetului alocat, în funcție de tipul organizatiei și de prevederile ghidului solicitantului condiții generale și condiții specifice aplicabile.

-              Partenerii își asumă respectarea legislației precum și a tuturor condițiilor ce derivă din procesul de implementare.

-              Procedura de selecție a partenerului dar și perioada de derulare a parteneriatului vor fi guvernate de următoarele principii: legalitate, transparență, imparțialitate, profesionalism, operativitate, asigurarea egalității de șanse, nediscriminarea, eficiența utilizării resurselor și confidențialitate.

-              În situația nerespectării prevederilor legale, solicitantul poate proceda la schimbarea partenerilor cu respectarea legislației și a regulilor în vigoare.

-              Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu crează nici o obligaţie pentru BNS, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu este selectată pentru finanţare. Toate activităţiile desfaşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau de orice alta natură pentru niciuna dintre părti.

BNS intenționează să depună cerere de finanțare pentru următoarele activități:

 1. Informare și publicitate,
 2. Informare si consiliere profesională,
 3. Servicii de mediere a muncii, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002,
 4. Servicii de formare profesională autorizată.

Pentru activități, formulările vor fi generale, urmând ca în etapa scrierii efective cererii de finanțare să fie dezvoltate și definitivate.

Ofertantul va nominaliza activitățile la care dorește să fie partener, prezentând succint, în scrisoarea de intenție în ce constă contribuția pe care urmează să o aducă în cadrul proiectului.

Program derulare proces de selectie

 

Data publicare anunt: 04.02.2018

Perioada de depunere a ofertelor: 05.02.2018 – 16.02.2018

Analizarea ofertelor primite: 19.02.2018

Perioada primire contestatii: 19.02.2018 – 23.02.2018

Comunicare rezultat final: 26.02.2018

PROFILUL PARTENERILOR:

Având în vedere activităţile pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, partenerii vor putea fi:

Prin prezentul anunt de intenție se dorește a unei entități care să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții:

 • să aibă experiență în furnizarea de cursuri de formare profesională,
 • să aibă acces la capacități tehnice și operaționale în vederea furnizării de cursuri de formare profesională,
 • să dispună de formatori autorizați pentru cursurile realizate în cadrul proiectului,
 • să aibă capacitatea să desfasore activități  în Regiunile: Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Vest, Centru, Sud Vest Oltenia.

Activitățile în care se implică partenerii: Activitatea 4: Furnizare de cursuri de formare profesională

Rolul entităților ce urmează a fi selectate este următorul:

Selecție partener 1: organizarea și furnizarea de cursuri autorizate pentru ocupațiile:

-          Mecanic locomotiva (automotor) -  25 persoane formate in Regiunea Nord Vest si 25 persoane in Regiunea Centru,

-          Sef tren – 25 persoane formate in Regiunea Centru,

-          revizor tehnic vagoane – 25 de persoane formate in Regiunea Centru si 25 de persoane formate in Regiunea Vest,

-          Electrician montator de instalatii automatizate (in locul LMAET) – 50 persoane formate in Regiunea Sud Vest Oltenia,

-          Tehnician energetician/electrician – 25 persoane formate in Regiunea Nord Est.

-          Electronist aparate si echipamente (Montator-reglor, depanator de instalatii de electronica si curenti purtatori) – 25 persoane formate in Regiunea Sud Vest Oltenia.

-          Sef manevra – 50 persoane formate in Regiunea Sud Est si in Regiunea Nord Est,

-          Casier CF – 50 persoane formate in Regiunea Centru si in Regiunea Nord Est.

 

Important

 • Pot fi selectați parteneri individuali, nu consorții de parteneri.

 

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:

Condiţii generale de eligibilitate ale partenerilor sunt menționate în Ghidul Solicitantului Condiții Generale / Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital, cu modificările şi completările ulterioare, și Ghidul Solicitantului – Condiții specifice / Parteneri eleigibili, disponibile pe http://www.fonduri-ue.ro.

Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare este:

nr crt Criterii de evaluare Punctaj maxim
1 Capacitate operațională: resurse umane, resurse tehnice 10 puncte
2 Capacitate financiară: cifra de afaceri/venituri pe ultimii 4 ani 20 puncte
3 Capacitatea profesioanală: dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană din domeniile de activitate în care va fi implicat în cadrul proiectului, rezultatele obținute 30 puncte
4 Contribuția pe care își propune să o aducă în cadrul proiectului, gradul de înțelegere și asumare tehnico-financiară a obiectivelor proiectului și a rezultatelor asteptate, convergența obiectivelor și a mijloacelor de acțiune cu cele ale BNS, colaborări anterioare pe diverse teme 40 puncte
  Total 100 puncte

Punctajul minim care trebuie obținut de ofertant pentru a fi selectat este de 60 puncte.

Scrisoarea de intenție, fișa partenerului însoțite de documentele:

i.              Statutul organizației,

ii.             Certificatul de înregistrare fiscală,

iii.            Ultimele 4 bilanțuri contabile,

iv.           O declarație pe proprie răspundere că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale,

v.            Declarație pe proprie răspundere că nu este subiect al unui conflict de interese.

Se vor depune în plic inchis sau se vor transmite prin posta / curier la sediul BNS din str Turturelor nr 11 A, cel tarziu 16.02.2018, ora 16.30.

Persoana de contact: Diana Chivu, responsabil proiect

Formulare editabile

Telefon: 021-316.27.98; 021-316.27.99

Fax: 021-316.28.01

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.