DigiL@b+

Despre Proiect

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

2. Dezvoltarea competențelor digitale pentru 320 de angajați care provin din cel puțin 32 de IMM-uri și alte întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI din regiunile N-V, SVO, Centru, Vest prin participarea la programe de FPC în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competențelor avansate în domeniul TIC.

3. Susținerea a cel puțin 32 de IMM-uri din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI în vederea elaborării și introducerii unui program de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, care să permită valorificarea potențialului de digitalizare a întreprinderilor și a perspectivelor de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe aceasta baza a necesarului de formare profesională în domeniul TIC.

Principalele activități ale proiectului:

1. Campania de conștientizare a angajatorilor va viza angajatorii din regiunile de dezvoltare Nord Vest, Vest, Sud Vest Oltenia si Centru care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și va avea ca principal obiectiv conștientizarea acestor angajatori privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, punând accent în special pe necesitatea dezvoltării competențelor digitale ale angajaților. Campania se va desfășura pe 3 direcții diferite:

-          Realizarea și diseminarea de către Experții informare a unor materiale electronice de informare, contactarea directă a angajatorilor, pe telefon, email sau în cadrul întâlnirilor fizice și încheierea de parteneriate cu aceștia și alți stakeholderi relevanți pentru domeniul proiectului. Experții informare vor realiza baze de date cu angajatori care activează în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI în cele 3 regiuni de referință a proiectului. În cadrul activității se vor semna minim 10 protocoale de colaborare cu stakeholderi relevanți în vederea susținerii proiectului pe tot parcursul implementării sale și mai ales pentru asigurarea sustenabilității prin continuarea și replicarea rezultatelor/efectelor proiectului și după finalizarea acestuia (protocoalele vor rămâne valabile încă cel puțin 6 luni de la finalizarea implementării proiectului).

-          Organizarea și derularea unei campanii de publicitate online, la nivelul regiunilor de implementare a proiectului. Campania va fi externalizată și va consta într-o campanie Pay Per Click pe minim un site de socializare, publicarea de articole, de bannere și comunicate online pe website-uri relevante, direct e-mail, transmiterea de comunicate de presă către o baza de date cu minim 300 de jurnaliști din presa națională și locală etc.

-          Organizarea a 3 evenimente regionale Tech Day la care vor fi invitați stakeholderi relevanți pentru obiectivele proiectului. În cadrul evenimentelor vor fi prezentate beneficiile învățării pe tot parcursul vieții, ale dezvoltării competențelor digitale în rândul angajaților, vor fi prezentate exemple de bune practici în domeniul digitalizării.

2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională : 16 stagii de curs de competențe digitale, din care: 8 stagii de curs de specializare implementate de către PTIR; 8 stagii de curs de alfabetizare digitală implementate de către BNS. Fiecare stagiu de curs este acreditat de către ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și va avea o durată de 80 de ore, având o componentă teoretică și una practică.

3. Sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Grupul țintă al proiectului: minim 320 de angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din cele 4 regiuni de implementare a proiectului (din întreprinderile de proveniență a GT, minim 32 vor fi IMM-uri). Din totalul grupului țintă, peste 11% (36 de persoane) vor fi angajați vârstnici (55-64 de ani), iar cel puțin 50% va fi reprezentat de femei (minim 160 de persoane).

Principalele rezultate preconizate ale proiectului:

-          1 campanie de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificat conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă

-          3 evenimente regionale, cu minim 50 de participanți la fiecare dintre acestea

-          Minim 10 protocoale de colaborare semnate între beneficiar și stakeholderi relevanți

-          Minim 50.000 de persoane conștientizate cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă în urma implementării campaniei de conștientizare

-          Minim 320 angajați încadrați în grupul țintă al proiectului (din care minim 36 de persoane angajați vârstnici (55-64 de ani) și minim 160 de femei) și minim 320 dosare de grup țintă realizate

-          16 sesiuni de cursuri de formare profesională implementate în cadrul proiectului, în domeniul digitalizării: 8 stagii de curs de specializare și 8 stagii de curs de alfabetizare digitală

-          Minim 160 de persoane participante la programele de specializare, care vor dezvolta competențe digitale avansate

- Minim 160 de persoane participante la programele de alfabetizare digitală, care vor beneficia de dezvoltarea abilitaților digitale de baza

-          Minim 292 persoane (peste 91% din cei 320 de participanți la cursuri) vor fi certificați și vor obține diploma recunoscută de ANC

-          Minim 32 de IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sprijinite pentru participarea angajaților la programe de formare profesională

-          Minim 32 IMM-uri sprijinite în vederea elaborării unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor

-          Minim 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor la 6 luni după finalizarea sprijinului.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României ”.