Egalitate de șanse/Nondiscriminare

De mai bine de 10 ani Blocul Național Sindical are ca direcție importantă în strategia care stă la baza activității sale reducerea discriminării în piața muncii și în societate. BNS a încercat pe parcursul timpului, în negocierile purtate la toate nivelurile, să promoveze egalitatea de șanse și să schimbe atitudinile și ideile preconcepute care generează comportamente discriminatorii, promovând în schimb conceptul de competență și profesionalism dincolo de gen, de rasă, etnie, vârstă, religie, orientare sexuală, clasă socială, etc.

În afară de strategii si politici la nivel macro, Blocul Național Sindical a implementat în nume propriu proiecte menite să promoveze egalitatea de șanse și să contribuie la reducerea discriminării.

Ce este discriminarea

Discriminarea la locul de muncă și în profesie înseamnă aplicarea unui tratament diferit, mai puțin favorabil, unor persoane sau grupuri de persoane, din cauza unor caracteristici care nu sunt legate de merite sau de cerințele locului de muncă. Aceste caracteristici includ rasa, culoarea, sexul, religia, opiniile politice, apartenența la o organizație sindicală, originea naționala și socială. Alte tipuri de discriminare pot include vârsta, un handicap, persoane cu HIV/SIDA, religia sau orientarea sexuală.

Proiecte BNS ce au ca scop reducerea discriminării în societate și la locul de muncă:
ESTHR – pachet integrat de acțiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească

Alături de cariera ta!

Parteneriat BNS în proiecte ce au ca scop reducerea discriminării în societate și la locul de muncă:
Egalitate la angajare și la locul de muncă – o campanie de informare și conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale și stereotipurilor la angajare și la locul de muncă

 

Susținerea egalității și combaterea discriminării

- Situația femeilor la locul de muncă și în societate este departe de a fi echitabilă. Criza de COVID19, criza costului vieții, războiul din Ucraina și ascensiunea extremei drepte afectează în special femeile, dar și a altor categorii vulnerabile și amenință în mod semnificativ realizările din trecut precum și lupta actuală și viitoare.

- Independența economică și bunăstarea economică a femeilor au fost puternic afectate de criza COVID19. Scăderea nivelului de bunăstare economică a femeilor va continua cel mai probabil și chiar este posibil să se intensifice având în vedere criza costului vieții. Mamele singure, femeile migrante, femeile slab calificate sau femeile în vârstă vor fi cele mai afectate.

- Violența împotriva femeilor, în lumea muncii și nu numai, este departe de a fi eradicată. Hărțuirea sexuală în lumea muncii este un fenomen care persistă. Internetul și instrumentele digitale au facilitat noi modalități de violență și hărțuire online. Violența față de femei, online sau offline, cauzează prejudicii economice și reduce semnificativ perspectivele de bunăstare economică.

- Munca neremunerată este încă prestată în mod disproporționat de femei. Adesea, aceasta este în detrimentul avansării femeilor în carieră, precum și al sănătății lor mintale. Munca de îngrijire pentru copii și persoane și locurile de muncă catalogate în mod incorect ca fiind "slab calificate", puternic feminizate, trebuie să fie urgent reevaluate pentru a combate salariile mici, deficitul de personal și condițiile de muncă precare.

- Reacția împotriva drepturilor femeilor, alimentată și finanțată de partidele de extremă dreapta și de forțe politice de extremă dreapta, cum ar fi autonomia corporală și sănătatea sexuală și reproductivă a acestora și drepturile sexuale și reproductive a continuat să progreseze. Discursul plin de ură și infracțiunile motivate de ură, facilitate prin intermediul rețelelor sociale și internetul, sunt un fenomen în creștere. Sfera digitală, inclusiv profesiile din domeniul TIC, sunt încă dominate de bărbați, iar acest lucru are un impact asupra componenței și a prejudecăților de gen în instrumentele digitale și în infrastructura digitală, cum ar fi inteligența artificială.

- Europa este un continent al diversității, iar politicile UE din ultimii doi ani încearcă să răspundă situației și să lupte împotriva unei forme diferite de discriminare, multe dintre formele sale fiind încă nespuse și nerecunoscute prin legislație, cum ar fi discriminarea pe bază de origine socială, educație și avere.

- Cu toate acestea, criza COVID19 a pus în evidență discriminarea suferită de diferite comunități și a arătat că abordarea politică blândă, care adesea trece cu vederea rolul partenerilor sociali, nu este un instrument suficient pentru a-i face pe toți cetățenii să se simtă în siguranță și pentru a le permite să fie și să iubească pe oricine doresc.

- Nu toate organizațiile sindicale sunt capabile în acest moment să facă față problemelor cu care se confruntă lucrătorii și care, acum mai mult ca niciodată, se prezintă sub forma discriminării multiple sau intersecționale. Trebuie să continuăm să folosim cel mai puternic instrument al nostru, negocierea colectivă și acordurile colective, pentru a promova în mod activ diversitatea, toleranța și incluziunea la toate nivelurile și pentru a ne opune tuturor motivelor posibile de discriminare și violență la locul de muncă și în societate.

- Eliminarea rasismului la locul de muncă trebuie să fie o prioritate integrată pe orizontală în toate activitățile sindicale. BNS, alături de Confederația Europeană a Sindicatelor va promova rolul semnificativ al sindicatelor în punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE împotriva rasismului.

- Sistemele implementate pentru a ne îmbunătăți viața chiar trebuie să fie în măsură să ne facă viața mai bună - și acest lucru ar trebui să fie valabil indiferent de câți bani avem, de respectarea normelor de gen, de locul de unde venim sau de culoarea pielii. Mișcarea sindicală trebuie să își păstreze rolul puternic și capacitatea de a apăra interesele lucrătorilor în noile medii guvernate de noile tehnologii, precum Inteligența Artificială.

Principalele acțiuni BNS în domeniul nediscriminării:

- BNS va continua să susțină participare unor reprezentanți ai membrilor săi la diferite activități și evenimente pentru un schimb semnificativ și învățare reciprocă cu privire la subiecte concrete și aspecte politice care să prevină discriminarea la locul de muncă;

- BNS va continua să consolideze cooperarea cu ONG-uri și cu societatea civilă, precum și cu organismele naționale și internaționale de promovare a egalității, insistând în același timp cu fermitate asupra diferențelor dintre acestea și subliniind valoarea adăugată și reprezentativitatea pe care partenerii sociali le aduc în discuții și în elaborarea politicilor;

- În cadrul planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, BNS solicită o abordare bazată pe drepturi care să se aplice tuturor politicilor sociale și ale pieței muncii;

- BNS va continua să utilizeze instrumente de finanțare europeană pentru a dezvolta campanii, strategii și activități de formare pentru a atenua inegalitățile, contribuind la crearea unor locuri de muncă echitabile și deschise spre diversitate prin includerea unor prevederi specifice în contractele colective;

- BNS va pleda pentru obținerea de fonduri europene pentru consolidarea capacității sindicatelor de a înțelege și detecta pe deplin discriminarea prin intermediul sistemelor bazate pe inteligență artificială și de a crea o platformă de schimb de experiență și canale de raportare pentru lucrătorii afectați și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Cazuri

Legislație

Anexa 3. Legislaţia europeană şi naţională cu privire la egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi combaterea discriminării

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

 

 

Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht), 1992, art. 2 şi art.3

Tratatul de la Amsterdam, 1997, art. 2, art. 3, art 14, art. 137, art 141

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 2000, art. 21, art 23

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă

Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 pentru implementarea progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de securitate socială

Directiva 86/613/EEC din 11 decembrie 1986 referitoare la principiul tratamentului egal al bărbaţilor şi femeilor angajaţi în activităţi independente, inclusiv în agricultură şi protecţia femeilor care desfaşoară activităţi independente în perioada de sarcină şi maternitate

Directiva 92/85/EEC din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în muncă a lucrătoarelor gravide, a lucrătoarelor care au născut recent şi a celor care alaptează

Directiva 96/34/EC din 3 iunie 1996 privind contractul cadru referitor la concediul parental, susţinută de UNICEF, CEEP şi ETUC

Directiva 97/80/EEC din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazate pe sex

Directiva Consiliului 2000/43/CE din 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică

Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la şi furnizarea de bunuri şi servicii

Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă

 

 

ROMÂNIA

 

 

Pachetul de legi privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi este următorul:

Legea nr.202/2002 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (republicata în 2007)

Hotărârea de Guvern 1025/ 2006 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea de Guvern 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 210/1999

Hotărârea de Guvern 484/2007 din 23 mai 2007 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

Hotărârea de Guvern nr. 266/2004 privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia Europeană

 

Hotărârea de Guvern nr.1273/2000 privind planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Hotărârea nr.24/18 nov 2003 a Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

 

Hotărârea de Guvern nr. 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Hotărârea nr.537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. nr. 378 din 29 aprilie 2004)

Legea 210/1999 privind concediul paternal

Legea 53/2003 – Codul muncii

Legea nr. 44/19.03.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială (M.O. nr. 227/25.03.2008)

Legea nr. 62/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (M.O. nr. 229/08.04.2009)

Legea nr.25/5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. nr. 214 din 11 martie 2004)

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009

Planul general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009

 

OUG 67/2007 privind principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 

Planul Naţional de dezvoltare 2007-2013

Programul de guvernare 2009-2012

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Pachetul de legi anti-discriminare:

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata în M.Of. al României, Partea.I, nr. 99 din 8.02.2007, completata şi modificată

Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în M.Of. al României, Partea.I, nr. 69 din 31 ianuarie 2002

Hotărârea nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, publicată în M.Of, Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001

Ordonanţa Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea O.G. nr. 137/2003, publicată în M.Of. al României, Partea.I, nr. . 619 din 30 august 2003

Legea nr. 27/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în M. Of. Al României, Partea I, nr. 216 din 11 martie 2004

 

Instrucţiunea CNCD, nr. 1 din 5 martie 2003, publicată în M.Of., Partea I, nr.235 din 7 aprilie 2004

 

Hotărâre nr. 1.258 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării, publicată în M. Of. Al României, Partea I, nr. 775 din 24 august 2004

 

Legea nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în M. Of. Al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006

Legea nr. 612/2002 pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

Hotărârea nr. 1514 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. nr. 150 din 1 martie 2007***Republicată)

Lege nr. 452 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000 (M.O. nr. 535 din 23 iulie 2002)

Actele normative care reglementează protecţia maternităţii la locul de muncă în România:

OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003;

Legea nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 214 din 11 martie 2004;

H.G. nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003.

Legislaţie sănătate şi securitate:

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006

Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Hotărâri de Guvern:

Hotărârea de Guvern nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

Hotărârea de Guvern nr. 1135 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

Hotărârea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Hotărârea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

Hotărârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Hotărârea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

Hotărârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

Hotărârea de Guvern nr. 1050 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

Hotărârea de Guvern nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

Hotărârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Hotărârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Hotărârea de Guvern nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

Hotărârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

Hotărâre de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile – modificată şi completată

Hotărâre de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

Hotărâre de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

Hotărâre nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

Hotărâre nr. 493 din 12/04/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

 

 

ITALIA

 

 

La Costituzione italiana, articolo 3, articolo 37, articolo 51, articolo 117

Normative privind egalitatea de şanse

D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"

Codicele cuprinde mai multe legi şi acte normative:

legge 9/1/1963, n. 7, artt. 1, 2 e 6 (divieto di licenziamento in caso di matrimonio)

legge 9/2/1966, n. 66, art. 1, c. 1 (divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici)

legge 9/12/1977, n. 903 (divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro)

legge 14/3/1985, n. 132, art. 1 (divieto di discriminazione tra uomo e donna)

legge 13/12/1986, n. 874, artt. 1 e 2 (divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici)

legge 6/8/1990, n. 223, art. 11 (azioni positive nel settore radiotelevisivo)

legge 10/4/1991, n. 125 ("Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna")

legge 25/2/1992, n. 215 ("Azioni positive per l'imprenditoria femminile")

d.lgs. 30/7/1999, n. 303, art. 5 (promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità)

d.lgs. 31/1/2000, n. 24, art. 1 (divieto di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali, nonché nelle carriere militari)

legge 8/3/2000, n. 53, art. 9 ("Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città")

d.lgs. 23/5/2000, n. 196 (Consigliere di parità)

d.lgs 26/3/2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità")

legge 4/4/2001, n. 154(contrasto alla violenza nelle relazioni familiari)

d.lgs. 31/7/2003, n. 226 (commissione per le pari opportunità fra uomo e donna)

legge 8/4/2004, n. 90, art. 3 (pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo)

Legi referitoare la maternitate şi paternitate

Legge 22 maggio 1978, n. 194, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

Legge 8 marzo 2000, n. 53,"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

Egalitate de tratament şinon discriminare

D.lgs 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"

Violenza împotriva femeilor

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"

Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009”

Codice penale:

art. 609-bis (Violenza sessuale)

art. 609-ter (Circostanze aggravanti)

art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)

art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne)

art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa)

art. 609-septies (Querela di parte)

art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)

art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali)

art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni)

art. 612 bis - (Atti persecutori)

Știri