Politici de ocupare

Ocuparea şi utilizarea eficientă a resurselor de munca reprezintă elemente esenţiale ale problematicii pieţei muncii. Ocuparea trebuia analizată conjugat cu şomajul pentru a asigura o vedere completă şi eficientă asupa muncii, în general.

Pentru Blocul Naţional Sindical problematica ocupării, complexă şi dificilă în sine,  devine devine cu atât mai importantă, având în vedere că piaţa muncii este o zonă tranzitorie intre domeniul economic şi cel social.

Ocuparea factorului munca este tratată, la nivel naţional, prin politica ocupării. În esenţă, politica de ocupare reprezintă un ansamblu de intervenţii publice pe piaţa muncii, pentru:

 • stimularea creării de noi locuri de muncă;
 • aigurarea coerentei intre resursele de muncă şi nevoile economice;
 • asigurarea mobilității şi flexibilității pe piaţa muncii.

Punerea în practică a unei politici de ocupare eficiente necesita un demers complex, care implică studierea cererii de muncă, determinarea principalelor canale de mobilitate / recrutare, cunoaşterea surselor de şomaj, identificarea celor mai bune soluţii de formare profesională etc. Soluţionarea tutoror acestor probleme trebuie să fie rezultatul unor acţiuni convergente de implicare a actorilor sociali,  a autorităţilor cu atribuţii în domeniul gestiunii ocupării nivel naţional, regional, local (chiar internaţional în context european), alături de partenerii sociali, organizaţii reprezentative sindicale şi patronale.

În termeni de ocupare contextul național prezintă o serie de caracteristici şi implică acțiuni necesare cum ar fi:

 • necorelarea între cererea și oferta de competențe și deficitul de competențe reprezintă încă probleme importante pentru piața muncii.
 • este necesară îmbunătățirea sistemul de anticipare a nevoilor în materie de competențe și privind cererea de competențe de pe piața forței de muncă
 • formarea pe tot parcursul vieții reprezintă o preocuparea minoră în ansamblul societății romanești, de unde şi nevoia de a creşte atractivitatea învățării pentru adulți şi de face cât mai vizibile posibilitățile de învățare pe care le au adulții și beneficiile învățării;
 • este necesară dezvoltarea serviciilor de management al carierei și de orientare pe tot parcursul vieții;
 • este necesară facilitarea accesului la formare al adulților fără educație/calificare sau cu nivel scăzut de competențe;
 • asigurarea calității programelor de formare pentru adulți;
 • este necesar ca acțiunile în domeniu să fie coordonate și coerente, cu participarea extinsă a tuturor actorilor - parteneri sociali, sindicate şi patronate, angajatori, mediul de afaceri, furnizori de formare, alte instituții interesate, etc.

Toate acestea pot fi integrate  unei strategii naţionale de ocupare care are ca obiective esențiale:

 • crearea condiţiilor pentru exercitarea dreptului fundamental la muncă;
 • alegerea liberă a profesiei

şi ca obiective operaționale popriu-zise:

 • utilizarea eficientă a resurselor de muncă;
 • combaterea şomajului;
 • dezvoltarea resurselor umane apte de muncă.

De aceea, Blocul Naţional Sindical, se implica activ (la nivel de confederaţie, federaţii şi sindicate afiliate) în procesele de consultare, proiectare şi monitorizare a acţiunilor care converg în domeniul politicii de ocupare. Schimbările tehnologice, revoluția digitală şi condițiile post-pandemice impun o atenţie şi mai mare asupra ocupării, în termeni de: protecție a locurilor de muncă, asigurarea unei salarizări şi a unor condiții de muncă decente, dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a membrilor organizațiilor afiliate confederației.

La nivel naţional, prin reprentantii săi în comisii şi grupuri de lucru dedicate, BNS contribuie la elaborarea şi monitorizarea strategiilor de ocupare, formare profesională a adulţilor şi educație, contribuind semnificativ la optimizarea şi urmărirea implementării acestora. La toate nivelele (naţional, instituţional şi local), ne asigurăm că nevoile şi punctele noastre de vedere sunt cât mai echitabil reflectate în măsurile şi normele adoptate.